ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az Ön személyes adatainak védelme cégünk szíve ügye. Az adatok feldolgozása és kezelése kizárólag a törvényi meghatározások és szabályzások alapján történnek. A galéria kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A galéria fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármely időpontban történő egyoldalú megváltoztatására. A Felhasználó a honlapra való következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

(A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet, a továbbiakban: GDPR)

A következőkben tájékoztatjuk a honlaplátogatókat az adatvédelmi szempontjainkról, a honalap keretein belül történő adatfeldolgozásról és a szorosan kapcsolódó adatvédelmi információkról:

Adatkezelő neve és elérhetőségei:

Horváth és Lukács Galéria Kft.

Cím : H-9485 Nagycenk Kiscenki u. 47.

Tel.: +36 99 532 210

E-mail: galeria@horvath-lukacs.hu

Honlapok: www.horvath-lukacs.com

Fogalmak

  • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
  • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
  • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
  • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
  • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
  • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
  • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
  • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Cookies

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megismerje böngészőjét, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén, viszont semminemű károsodást nem okoznak.

Amennyiben Ön nem szeretné, hogy a sütik alkalmazásra kerüljenek, Önnek lehetősége van a böngészőjét úgy beállítani, h Önt sütik használatáról minden egyes alkalommal informálja és csak kiválasztott esetekben engedélyezze.

Ezen cookies funkció deaktiválásával elképzelhető, hogy honlapunk funkcionalitása csökken, egyes elemek korlátozódnak.

Facebook Social Plugin

Honlapunkon a Facebook INC., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA  cég által működtetett, a facebook.com címen elérhető Social Plugins alkalmazást használjuk. A Facebook- plugint a Facebook logóról vagy a like-gombról ismerheti fel az oldalunkon. A Facebook-pluginek áttekintését a következő linken találja: developers.facebook.com/docs/plugins.

Ha az oldalunkra látogat, akkor a plugin közvetlen kapcsolatot teremt a böngészőjével és a Facebook-szerverrel. A Facebook információkat kap arról, hogy melyik IP címről keresték fel az oldalt. Ha a Facebook like gombját megnyomja, miközben be van jelentkezve a Facebook fiókjába, akkor az oldalunkon megjelenő tartalmakat a Facebook profiljához kapcsolhatja. Így a Facebook az oldalaink látogatását a felhasználói fiókjához rendeli.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy mi, az oldalak szolgáltatójaként nem ismerjük az átvitt adatok tartalmát, valamint azt, hogy ezeket a Facebook miként használja. Erre vonatkozó további információkat a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál.

Ha nem szeretné, hogy a Facebook a weboldalunkon tett látogatását a Facebook-fiókjához rendelje, az jelentkezzen ki a Facebook-profiljából.

A Facebook adatkezelési irányelveiről az alábbi oldalakon tájékozódhat:

https://www.facebook.com/policies/cookies/

https://www.facebook.com/about/privacy

A szolgáltató tehát nem befolyásolja a Facebook a plugin segítségével gyűjtött adatok terjedelmét, és ezért a felhasználókat legjobb tudásuk szerint tájékoztatja: a plugin integrálásával a Facebook információt kap arról, hogy a felhasználó megnyitotta a kiválasztott oldalon az online kínálatot. Ha a felhasználó belépett a Facebookba, a Facebook a „online-látogatást“ hozzárendelheti az Ön Facebook-fiókjához.

Amennyiben egy felhasználó kapcsolatot teremt a pluginnal – például megnyomja a Like gombot, vagy megjegyzéseket hagy-,a böngészőből ezen információkat közvetlenül továbbítja a Facebook felé, majd ezek ott kerülnek tárolásre. Abban az esetben is képes a Facebook a felhasználó IP-címét elérni és tárolni, ha a felhasználó nem regisztrált a Facebookon, A Facebook szerint így csak anonim IP-

Az adatgyűjtés célja és terjedelme, valamint az adatok tovább feldolgozása és felhasználása a Facebookon által, valamint a felhasználók ezzel kapcsolatos magánéletének védelméhez kapcsolódó jogok és beállítási lehetőségek megtalálhatók a Facebook adatvédelmi irányelveiben: https://www.facebook.com/about/privacy/ ,

Amennyiben a felhasználó regisztrált Facebook-tag, és nem akarja, hogy a Facebook adatokat gyűjtsön róla ezen online ajánlat révén, és összekapcsolja a Facebook-on tárolt tagadataihoz, akkor ki kell jelentkeznie a Facebookból, mielőtt meglátogatná a weboldalt, és törölnie kell a megfelelő Facebook cookie-kat. Lehetőség van zárolni a Facebook social plug-ineket a böngészőhöz kapcsolt bővítményekkel, például a „Facebook blokkoló” segítségével.

PINTEREST

Weboldalunk a Pinterest közösségi hálózat funkcióit használja. A szolgáltató a Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA.

Amikor a Pinterest funkcióival rendelkező oldalt hív fel, böngészője közvetlen kapcsolatot létesít a Pinterest szerverekkel. A naplóadatokat a Pinterest szerverekre továbbítjuk. A szerverek az Egyesült Államokban találhatók. A naplóadatok lehetővé tehetik következtetések levonását az IP-címről, a meglátogatott webhelyekről, a böngésző típusáról és beállításairól, a kérés dátumáról és időpontjáról, a Pinterest és a cookie-k használatáról.

Erről részleteket a Pinterest adatvédelmi tájékoztatójában talál: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít. Az adatok technikai okokból történő elvesztése, sérülése, vagy egyéb károsodásáért azonban a szolgáltatás jellegére tekintettel nem tudunk felelősséget vállalni.

A webáruházban a vásárlás lehetséges regisztráció nélkül vagy regisztrációval (ajánlott). Amennyiben a felhasználók vásárlóként regisztrálnak a webáruházban a regisztráció során szükséges  a   felhasználóknak megadni az alábbi adataikat; név, lakcím, email, telefonszám, megrendelési cím, és számlázási adatait.

A webáruház az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. A webáruház   továbbá   az   információs   társadalommal   összefüggő   szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. A webáruház a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Webáruházunk jogszabályon alapuló kötelező  adatszolgáltatási kötelezettséget teljesít az illetékes hatóságok, közigazgatási szervek és egyéb szervek felkeresése alapján.

Tájékoztatjuk, hogy a webáruházban való regisztrálással egyúttal kifejezett hozzájárulását adja adatainak az általános szerződési feltételek szerinti céllal és feltételek szerint történő felhasználásra. Az adatkezelés ideje az érintettnek az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáig, vagy a regisztrációjának törléséig tart.

Adatainak kezelésének célja a webáruház szolgáltatásainak (különös tekintettel a termékek vásárlására) igénybevételéhez szükséges folyamatok (a termék árának megfizetése, szállítás stb.) lehetővé tétele. Tájékoztatjuk, hogy a webáruház adatait minden esetben a szükséges mértékben a szükséges ideig használja.

Adatait a webáruház és a megrendelésének teljesítésében részt vevő partnereink kezelik a megrendelés teljesítéshez szükséges mértékben, módon és ideig.

A webáruháznak megadott adataiba való betekintést, adatainak módosítását, vagy törlését regisztrációs fiókján keresztül is végezheti.

A megrendelés folyamán rögzített adatokat a webáruház a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

HÍRLEVÉL

Hírlevelünkre való feliratkozáshoz szükségünk van egy e-mail címre, melyet a felhasználó kifejezett hírlevélre való feliratkozási szándékával juttat el a webshop részére. Ehhez szükséges a megadott e-mail cím ellenőrzése, és hozzá kell járulni a hírlevél átvételéhez. További adatokat megadása nem kitétel, de önkéntesen megadható. Az adatokat kizárólag a hírlevél küldésére használják. A hírlevélre történő regisztráció során megadott adatokat kizárólag az Ön beleegyezése alapján kezeljük (GDPR 6. cikk (1) bekezdés). A már megadott beleegyezését bármikor visszavonhatja. A visszavonáshoz elegendő egy nem hivatalos e-mailes értesítés, vagy leiratkozhat a hírlevél „Leiratkozás” linkjével. A már megtörtént adatfeldolgozási műveletek jogszerűségét a visszavonás nem érinti. Amennyiben lejelentkezik hírlevelünkről a megadott adatokat törlésre kerülnek.

A felhasználó jogai

A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

Ettől függetlenül a Felhasználó Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az galeria@horvath-lukacs.hu címre küldött emailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható.

Emailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált email címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

Az adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 25 nappal a kérelem benyújtását követően tájékoztatja a kérelmezőt a feldolgozott adatokról, az adatfeldolgozás céljáról, jogalapjáról és időtartamáról.

A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

A felhasználó kérheti az adatfeldolgozót, hogy javítsa személyes adatait az adatfeldolgozás idején. A kérelmet az adatkezelő legkésőbb 15 munkanapon belül feldolgozza.

A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését.

Önnek lehetősége van a személyes adatai törlésének kérelmezésére, amelyet az adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül elvégez. A visszavonási joga nem érvényesül, amennyiben az adatkezelő továbbra is jogszerűen tárolhatja az adatokat vagy az adatkezelő törvény szerint jogosult a személyes adatok további feldolgozására (például számlázásra).

A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.

A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát.

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, valamelyik Szolgáltatás üzemeltetője vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

Kérheti az adatfeldolgozót a személyes adatok zárolására, amennyiben az adatok végleges törlése az adatalany jogi érdekeit sértené vagy károsítaná azokat. A zárolt személyes adatokat csak addig lehet kezelni, amíg a személyes adatok törölhetőségének oka (amíg a tvégleges örlés nem lehetséges) meg nem szűnik.

Az adatok kezelése ellen tiltakozhat, ha:

  • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
  • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

Adatfeldolgozás

 Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe.

Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére.

Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.

Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

Elérhetőségeink, Kapcsolatfelvétel:

Cégnév: Horváth és Lukács Galéria Kft.

Tulajdonos: Horváth Ágnes

Cím: H-9485 Nagycenk Kiscenki u. 47.

Telefon: +36 99 532 210

Email: galeria@horvath-lukacs.hu

Amennyiben kapcsolatba lép velünk a weboldalon található űrlapon keresztül vagy e-mailben, az ott megadott adatok a kérelem feldolgozása alatt és a nyomon követési kérdések megválaszolása indokán kerülnek hat hónapig tárolásra. Az Ön hozzájárulás nélkül ezeket az adatokat nem osztjuk meg.

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

Jogorvoslat:

Bármilyen, Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelők az galeria@horvath-lukacs.hu email címen.

A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
Web: https://naih.hu

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Nagycenk, 2021.05.01.